Regulamin

REGULAMIN
uczestnictwa w 9. Kongresie Prawa Medycznego


I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Kongresie.
 2. Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w Kongresie, zawarta pomiędzy Organizatorem Kongresu a Uczestnikiem zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Kongres – 9. Kongres Prawa Medycznego, odbywający się on-line w dniu 1 grudnia 2020 roku.
 4. Organizator Kongresu - ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą  w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł, strona Umowy.
 5. Uczestnik – uczestnik Kongresu.
 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
II. Program Kongresu

Przewidywane założenia programowe Kongresu dostępne są pod adresem www.prawomedyczne.edu.pl. Program Kongresu zostanie udostępniony do dnia 23 listopada 2020 roku.

III. Zawarcie Umowy - rejestracja uczestnictwa w Kongresie
 1. Stroną Umowy o uczestnictwo w Kongresie jest Uczestnik.
 2. Zawarcie Umowy (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza on-line poprzez system rejestracji on-line, dostępny na stronie internetowej www.prawomedyczne.edu.pl.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, termin dokonania rejestracji upływa w dniu 30 listopada 2020 roku.
 4. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 3 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie, jeżeli Organizator Kongresu każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia może nastąpić, w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 5. Udział w Kongresie możliwy jest po dokonaniu opłaty określonej w pkt. IV Regulaminu.
 6. Zgłoszenie udziału w Kongresie dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte.
 IV. Opłaty – wysokość i zakres
 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Kongresie dostępna jest na stronie www.prawomedyczne.edu.pl.
 2. Zakres opłaty obejmuje:
  • dostęp do wykładów on-line w czasie transmisji na żywo,
  • certyfikat uczestnictwa
  • dostęp do wybranych nagrań wykładów (w okresie od 7 grudnia do 7 stycznia 2021)
 3. Opłaty można dokonać:
  • w formie przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o., mBank S.A. 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009 z dopiskiem "Kongres" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata),
 4. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni od zawarcia Umowy (dokonania rejestracji w systemie rejestracji on-line), a także do niezwłocznego przesłania potwierdzenia jej dokonania pocztą e-mail na adres prawomedyczne@zizce.edu.pl lub faxem na numer: +48 12 421-40-50.
 5. W przypadku niewniesienia opłaty lub wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, Uczestnik zostanie wezwany do zapłacenia różnicy, a w przypadku niedokonania lub nieuzupełnienia opłaty Organizator Kongresu uprawniony będzie do anulowania zgłoszenia w terminie do 27 listopada 2020 roku. Jeżeli Uczestnik dokonał jakiejkolwiek wpłaty, w przypadku anulowania zgłoszenia zostanie mu ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 20% wpłaty. W przypadku Konsumentów rozliczenia zostaną dokonane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Udział w Kongresie możliwy jest po dokonaniu opłaty.
 7. Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.
V. Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie oraz zmiana podmiotu pokrywającego opłatę
 1. Uczestnik Kongresu ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.
 2. W przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
  • do 23 listopada 2020 r., Uczestnik otrzyma zwrot 70% dokonanej opłaty kongresowej,
  • po 23 listopada 2020 r. Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty kongresowej.
  • Postanowienia pkt i) oraz pkt ii) nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. W przypadku Uczestników będących Konsumentami, zawierających Umowę na odległość, przysługuje im, niezależnie od prawa przyznanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W takim przypadku opłata wniesiona przez Konsumenta zostanie mu
  w całości zwrócona. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącemu Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku, gdy Konsument weźmie udział w Kongresie, traci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość rozwiązania w jakikolwiek sposób Umowy przez Uczestnika Kongresu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w formie:
  • Listu e-mail na adres e-mail prawomedyczne@zizce.edu.pl (E-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji),
  • faksu na nr 12 421 40 50,
  • listownie na adres Organizatora (pod uwagę brana będzie data otrzymania oświadczenia przez Organizatora, powyższe nie dotyczy Konsumentów, w których przypadku liczy się data nadania oświadczenia).
 6. Opłaty będą zwracane na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika.
 7. W przypadkach opisanych w pkt i) lub w pkt ii), e-mail zawierający dane do dokonania zwrotu pieniędzy powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.
 8. W przypadku zmiany podmiotu finansującego udział Uczestnika w Kongresie, tj. zwrotu Uczestnikowi dokonanej opłaty w związku z pokryciem tej opłaty na rzecz Uczestnika przez osobę trzecią, Organizator zwraca Uczestnikowi wniesioną opłatę pomniejszoną o 30%. Zwrot opłaty zostanie dokonany po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora opłaty za uczestnictwo w Kongresie dokonanej przez osobę trzecią. Postanowienie powyżej nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa
VI. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest:
  ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych
  Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail:
  ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – biuro@zizce.edu.pl
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Kongresie.
 4. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wzięcia udziału w Kongresie (w tym założenia konta online), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 6. Dane osobowe Uczestnika będą udostępnione:
  • podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Kongresu, a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora, w tym usług podwykonawcy dostarczającego system rejestracji on-line, służący rejestracji uczestnictwa w Kongresie,
  • w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu, dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody innym podmiotom współpracującym z ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, których działalność związana jest z branżą medyczną lub farmaceutyczną.
 7. Dane osobowe przetwarzane:
  • w celu udziału w Kongresie będą przetwarzane przez czas realizacji Kongresu, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,
  • w przypadku Uczestników online, którzy założyli konto online, będzie ono aktywne do czasu jego usunięcia przez Uczestnika, jednak nie dłużej, niż rok od zakończenia Kongresu,
  • w przypadku wyrażenia jakiejkolwiek zgody – do czasu jej odwołania.
 8. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów udostępnionych w ramach Kongresu jest zabronione, o ile nie postanowiono inaczej.
 2. W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.
 3. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem wykonawczym Kongresu pod adresem e-mail: prawomedyczne@zizce.edu.pl lub telefonicznie +48 12 422-09-20
 4. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.  
 
Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie,
31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3


Ja, niżej podpisana/y ____________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w 9. Kongresie Prawa Medycznego .
Informuję, że ww. Umowę zawarłam/ - em w dniu (data dokonania zgłoszenia) _____________________

 

_________________________
imię i nazwisko, adres,
podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
data