Regulamin

REGULAMIN
uczestnictwa w 10. Kongresie Prawa Medycznego

 
I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Kongresie.
 2. Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w Kongresie, zawarta pomiędzy Organizatorem Kongresu a Uczestnikiem zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Kongres – 10. Kongres Prawa Medycznego, odbywający się w dniach 2-3 grudnia 2021 roku, w sposób mieszany (z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII oraz pkt. III ust. 11 Regulaminu):
  • stacjonarnie,Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a w Krakowie dla Uczestników, którzy wybiorą podczas rejestracji taką opcję, jednak z zachowaniem ustalonych na dzień Kongresu przez przepisy prawa limitów osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu,
  • dla pozostałych Uczestników online.
 4. Organizator Kongresu - ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł, strona Umowy.
 5. Uczestnik – uczestnik Kongresu.
 6. Biuro Kongresu – biuro uruchomione podczas trwania Kongresu w miejscu jego odbywania się.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Konsument:
  • osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
II. Program Kongresu
 1. Przewidywane założenia programowe Kongresu dostępne są pod adresem www.prawomedyczne.edu.pl. Program Kongresu zostanie udostępniony do dnia 22 listopada 2021 roku.
III. Zawarcie Umowy - rejestracja uczestnictwa w Kongresie
 1. Stroną Umowy o uczestnictwo w Kongresie jest Uczestnik.
 2. Zawarcie Umowy (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza on-line poprzez system rejestracji on-line, dostępny na stronie internetowej www.prawomedyczne.edu.pl.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, termin dokonania rejestracji dla Uczestników biorących udział w Kongresie stacjonarnie upływa w dniu 15 listopada 2021 roku. Uczestnicy online mogą dokonywać rejestracji aż do rozpoczęcia Kongresu.
 4. O możliwości udziału w Kongresie stacjonarnie, tj. w sali Hotelu Galaxy, przy zachowaniu obowiązujących limitów decyduje kolejność wpływu opłat kongresowych na rachunek bankowy Organizatora. W przypadku wyczerpania miejsc stacjonarnych udziału w Kongresie przed dniem wskazanym w ust. 3 powyżej, Organizator ma prawo wstrzymania dalszej rejestracji i wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników.
 5. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 3 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Kongresu, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator Kongresu każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia w inny sposób może nastąpić, w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 6. Udział w Kongresie możliwy jest po dokonaniu opłaty określonej w pkt. IV Regulaminu.
 7. Zgłoszenie udziału w Kongresie dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte.
 8. Do wstępu na Kongres stacjonarny upoważnione będą jedynie osoby posiadające identyfikatory kongresowe, otrzymane od Organizatora Kongresu, po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty kongresowej. Dostęp do treści Kongresu w wersji online możliwy będzie po założeniu przez Uczestnika indywidualnego konta i po zalogowaniu do niego za pomocą loginu oraz hasła.
 9. Rejestracja Uczestników stacjonarnych podczas kongresu możliwa jest w godzinach działania Biura Kongresu.
 10. Biuro Kongresu będzie czynne dla Uczestników stacjonarnych:
  • czwartek, 2 grudnia 2021 roku, w godz. 9.30-11.00
  • piątek, 3 grudnia 2021 roku, w godz. 9.00-11.00
 11. Do limitu Uczestników biorących udział w Kongresie stacjonarnie nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. W związku z powyższym, w celu umożliwienia Organizatorowi ustalenia prawidłowej liczby Uczestników biorących udział w Kongresie w sposób stacjonarny, podczas rejestracji Uczestnik zostanie poproszony o dobrowolne podanie informacji, czy jest zaszczepiony i o przesłanie do wglądu skanu certyfikatu szczepienia. W przypadku odmowy podania informacji o fakcie szczepienia Uczestnik będzie traktowany jako osoba niezaszczepiona. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w pkt VII Regulaminu poniżej.
IV. Opłaty – wysokość i zakres
 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Kongresie dostępna jest na stronie www.prawomedyczne.edu.pl.
 2. Zakres opłaty:
  • w przypadku Uczestników stacjonarnych opłata OBEJMUJE:
   • udział we wszystkich wykładach,
   • certyfikat uczestnictwa,
   • wyżywienie w dniu 2 grudnia 2021 roku – lunch i przerwa kawowa,
   • wyżywienie w dniu 3 grudnia 2021 roku – przerwa kawowa,
  • w przypadku Uczestników online opłata OBEJMUJE:
   • dostęp do wykładów on-line w czasie transmisji na żywo,
   • certyfikat uczestnictwa
   • dostęp do wybranych nagrań wykładów (w okresie od 17 grudnia do 31 stycznia 2022)
 3. Opłaty można dokonać:
  • w formie przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o., mBank S.A. 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009 z dopiskiem "Kongres" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata),
  • w formie przekazu pocztowego
 4. W przypadku formy płatności przez przelew bankowy lub przekaz pocztowy, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni od zawarcia Umowy (dokonania rejestracji w systemie rejestracji on-line), a także do niezwłocznego przesłania potwierdzenia jej dokonania pocztą e-mail na adres prawomedyczne@zizce.edu.pl lub faxem na numer: +48 12 421-40-50.
 5. 5. W przypadku niewniesienia opłaty lub wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, Uczestnik zostanie wezwany do zapłacenia różnicy, a w przypadku niedokonania lub nieuzupełnienia opłaty Organizator Kongresu uprawniony będzie do anulowania zgłoszenia w terminie do 15 listopada 2021 roku. Jeżeli Uczestnik dokonał jakiejkolwiek wpłaty, w przypadku anulowania zgłoszenia zostanie mu ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 20% wpłaty. W przypadku Konsumentów rozliczenia zostaną dokonane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania jej wpłaty, nie zaś na dzień wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 7. Udział w Kongresie możliwy jest po dokonaniu opłaty.
 8. Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.
V. Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie oraz zmiana podmiotu pokrywającego opłatę
 1. Uczestnik Kongresu ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.
 2. W przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
  • 15 listopada 2021 r., Uczestnik otrzymają zwrot 80% dokonanej opłaty kongresowej,
  • po 15 listopada 2021 r. Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty kongresowej. Postanowienia pkt i) oraz pkt ii) nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. W przypadku Uczestników będących Konsumentami, zawierających Umowę na odległość, przysługuje im, niezależnie od prawa przyznanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W takim przypadku opłata wniesiona przez Konsumenta zostanie mu w całości zwrócona. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku, gdy Konsument weźmie udział w Kongresie, traci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość rozwiązania w jakikolwiek sposób Umowy przez Uczestnika Kongresu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w formie:
  • Listu e-mail na adres e-mail prawomedyczne@zizce.edu.pl (E-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji),
  • faksu na nr 12 421 40 50,
  • listownie na adres Organizatora (pod uwagę brana będzie data otrzymania oświadczenia przez Organizatora, powyższe nie dotyczy Konsumentów, w których przypadku liczy się data nadania oświadczenia).
 6. Opłaty będą zwracane w przypadku przelewu bankowego i przekazu pocztowego- na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika,
 7. W przypadkach opisanych w pkt i) lub w pkt ii), e-mail zawierający dane do dokonania zwrotu pieniędzy powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.
VI. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest:
  ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych
  Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail:
  ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – biuro@zizce.edu.pl
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Kongresie.
 4. Podanie informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID -19 jest dobrowolne, natomiast w przypadku, gdy limit osób uczestniczących w Kongresie stacjonarnie zostanie wyczerpany, osoby, które potwierdziły fakt zaszczepienia, mogą zostać dopuszczone do udziału w Kongresie w sposób stacjonarny. Informacja o zaszczepieniu umożliwi także Organizatorowi ustalenie liczby Uczestników mogących brać osobisty udział w Kongresie.
 5. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wzięcia udziału w Kongresie (w tym założenia konta online przez Uczestników online), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (rozliczenia podatkowe), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • wzięcia udziału w Kongresie w sposób stacjonarny po przekroczeniu limitu osób mogących osobiście przebywać w pomieszczeniu szkoleniowym (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 7. Dane osobowe Uczestnika będą udostępnione:
  • podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Kongresu, w tym usług podwykonawcy dostarczającego system rejestracji on-line, służący rejestracji uczestnictwa w Kongresie, drukarni wykonującej imienne certyfikaty uczestnictwa w Kongresie, a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora,
  • w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu, dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody innym podmiotom współpracującym z ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, których działalność związana jest z branżą medyczną lub farmaceutyczną.
 8. Dane osobowe przetwarzane:
  • w celu udziału w Kongresie będą przetwarzane przez czas realizacji Kongresu, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,
  • w przypadku Uczestników online, którzy założyli konto online, będzie ono aktywne do czasu jego usunięcia przez Uczestnika, jednak nie dłużej, niż rok od zakończenia Kongresu,
  • w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe – do czasu jej odwołania,
  • w przypadku podania informacji o szczepieniu przeciwko COVID-19 – do dnia zakończenia Kongresu, natomiast kopia certyfikatu szczepienia zostanie zniszczona/usunięta bezpośrednio po zapoznaniu się z nią przez Organizatora.
 9. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VII. Odpowiedzialność
 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP obowiązujących w miejscu, w którym odbywa się Kongres.
 2. Uczestnik odpowiada za swoje rzeczy w miejscu Kongresu.
 3. Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej podczas Kongresu, w szczególności Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub podmiotowi udostępniającemu budynek, w którym odbywa się Kongres.
 4. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których zastosowanie mają ogólne zasady powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

VIII. Zmiana zasad organizacji Kongresu
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad organizacji Kongresu w związku z siłą wyższą, (w tym z epidemią COVID-19), w szczególności poprzez przeprowadzenie Kongresu wyłącznie on-line.
 2. W przypadku, gdy na mocy obowiązujących regulacji prawnych limit osób uczestniczących bezpośrednio i osobiście w danym wydarzeniu ulegnie zmniejszeniu w stosunku do limitu ustalonego w Regulaminie, Organizator zmuszony będzie do zmniejszenia liczby uczestników obecnych w sali Collegium Novum. Organizator wyznaczy Uczestników uprawnionych do przebywania w ww. sali według kolejności dokonywania opłat kongresowych.
 3. Organizator zawiadomi Uczestników o zmianie zasad organizacji Kongresu za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany podczas rejestracji, a także poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.prawomedyczne.edu.pl .
 4. Opłata kongresowa Uczestników stacjonarnych biorących udział w Kongresie online zostanie obniżona do wysokości opłaty obowiązującej Uczestników online.
IX. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.
 2. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem Kongresu pod adresem e-mail: prawomedyczne@zizce.edu.pl lub telefonicznie +48 12 422-09-20
 3. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 
Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie,
31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3


Ja, niżej podpisana/y ____________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w 10. Kongresie Prawa Medycznego.
Informuję, że ww. Umowę zawarłam/ - em w dniu (data dokonania zgłoszenia) _____________________

 

_________________________
imię i nazwisko, adres,
podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
data