REGULAMIN - 12 KONGRES PRAWA MEDYCZNEGO

Przejdź do treści
REGULAMIN uczestnictwa w 12 Kongresie Prawa Medycznego

I. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w 12. Kongresie Prawa Medycznego oraz Imprezie Towarzyszącej
 2. Umowa - umowa o uczestnictwo Uczestnika w Kongresie, zawarta pomiędzy Organizatorem Kongresu a Uczestnikiem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Kongres- 12. Kongres Prawa Medycznego, odbywający się w dniach 7-8 grudnia 2023 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, Kraków.
 4. Organizator Kongresu - ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł, strona Umowy,
 5. Uczestnik - uczestnik Kongresu lub Imprezy Towarzyszącej.
 6. Podmiot wysyłający – podmiot zawierający z Organizatorem Kongresu Umowę o uczestnictwo Uczestnika w Kongresie lub Imprezie Towarzyszącej.
 7. Impreza Towarzysząca – impreza integracyjna, nie będące częścią Kongresu, w szczególności nie objęte opłatą kongresową, niekiedy wymagające odrębnego zgłoszenia lub opłaty na zasadach opisanych w pkt. IV Regulaminu:
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Konsument:
  1. osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

II. Program Kongresu

 1. Przewidywane założenia programowe Kongresu dostępne są pod adresem www.prawomedyczne.edu.pl . Program Kongresu zostanie udostępniony do dnia 30 listopada 2023 roku.

III. Zawarcie Umowy - rejestracja uczestnictwa w Kongresie i w Imprezie Towarzyszącej

 1. Zawarcie Umowy (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej www.prawomedyczne.edu.pl .
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, termin dokonania rejestracji upływa w dniu 30 listopada 2023 roku.
 3. W przypadku wyczerpania miejsc udziału w Kongresie przed dniem wskazanym w ust. 2 powyżej, Organizator ma prawo wstrzymania dalszej rejestracji i wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników.
 4. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 2 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie, jeżeli Organizator Kongresu każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia może nastąpić, w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 5. W przypadku przyjęcia przez Organizatora Kongresu zgłoszenia uczestnictwa dokonanego po upływie terminu, wskazanego w ust. 3 powyżej, nie gwarantuje on pełnego pakietu materiałów.
 6. Udział w Kongresie lub w dodatkowo płatnej Imprezie Towarzyszącej możliwy jest po dokonaniu opłaty określonej w pkt. IV Regulaminu.
 7. Zgłoszenie udziału w Kongresie dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte.
 8. Do wstępu na Kongres upoważnione będą jedynie osoby posiadające identyfikatory kongresowe, otrzymane od Organizatora Kongresu, po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty kongresowej.
 9. Do wstępu na Imprezy Towarzyszące upoważnione będą jedynie osoby posiadające bilety wstępu na okaziciela.

IV. Opłaty – wysokość i zakres

 1. Udział w Kongresie jest płatny.
 2. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Kongresie lub w Imprezie Towarzyszącej dostępna jest na stronie www.prawomedyczne.edu.pl
 3. Opłaty można dokonać w formie przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o., mBank S.A. 38 1140 1081 0000 2164 4100 1003 z dopiskiem "Kongres Prawa" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata)
 4. W przypadku formy płatności przez przelew bankowy, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni od zawarcia Umowy (wypełnienia formularza rejestracyjnego), a także do niezwłocznego przesłania potwierdzenia jej dokonania pocztą e-mail na adres prawomedyczne@zizce.edu.pl lub faxem na numer: +48 12 421-40-50.
 5. W przypadku niewniesienia opłaty lub wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, odpowiednio Uczestnik lub Podmiot wysyłający zostanie wezwany do zapłacenia różnicy, a w przypadku niedokonania lub nieuzupełnienia opłaty Organizator Kongresu uprawniony będzie do anulowania zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2023 roku. Jeżeli Uczestnik lub Podmiot wysyłający dokonał jakiejkolwiek wpłaty, w przypadku anulowania zgłoszenia zostanie mu ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 20% wpłaty. W przypadku Konsumentów rozliczenia zostaną dokonane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Udział w Kongresie, a także udział w Imprezie Towarzyszącej możliwy jest po dokonaniu opłaty.
 7. Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania jej wpłaty, nie zaś na dzień wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 8. Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.

V. Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie oraz zmiana podmiotu pokrywającego opłatę

 1. Uczestnik Kongresu lub Podmiot wysyłający ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.
 2. W przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
  1. do 15 listopada 2023 r., odpowiednio Uczestnik lub Podmiot wysyłający otrzymają zwrot 80% opłaty kongresowej lub opłaty za Imprezę Towarzyszącą,
  2. po 15 listopada 2023 r. Uczestnik lub Podmiot wysyłający nie będą uprawnieni do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty kongresowej lub opłaty za Imprezę Towarzyszącą.
   Postanowienia pkt a) oraz pkt b) nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. W przypadku, gdy Konsument weźmie udział w Kongresie, traci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku Uczestników będących Konsumentami, zawierających Umowę na odległość, przysługuje im, niezależnie od prawa przyznanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W takim przypadku opłata wniesiona przez Konsumenta zostanie mu w całości zwrócona. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku, gdy Konsument weźmie udział w Kongresie, traci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość zakończenia Umowy przez Uczestnika Kongresu lub Podmiot wysyłający.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w formie: listu e-mail na adres e-mail prawomedyczne@zizce.edu.pl (e-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji), faksu na nr 12 421 40 50.
 6. Opłaty będą zwracane w przypadku przelewu bankowego - na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika (e-mail zawierający dane do dokonania zwrotu pieniędzy powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji); w razie wątpliwości zwrot pieniędzy nastąpi na rachunek bankowy, z którego została dokonana opłata.
 7. W przypadku zmiany podmiotu finansującego udział Uczestnika w Kongresie, tj. zwrotu Uczestnikowi dokonanej opłaty w związku z pokryciem tej opłaty na rzecz Uczestnika przez osobę trzecią, Organizator zwraca Uczestnikowi wniesioną opłatę pomniejszoną o 20%. Zwrot opłaty zostanie dokonany po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora opłaty za uczestnictwo w Kongresie dokonanej przez osobę trzecią. Postanowienie powyżej nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika, jest: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie –prawomedyczne@zizce.edu.pl
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. w przypadku osób fizycznych będących stroną Umowy - wzięcia udziału w Kongresie,
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności: wystawiania certyfikatów uczestnictwa w Kongresie i rozliczania punktów edukacyjnych, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. w szczególności obowiązków podatkowo – księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  4. marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione:
  1. podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji, a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora
  2. w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie wysyłki newslettera
 6. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu udziału w Kongresie - przez czas realizacji Kongresu, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,
  2. w celu naliczania punktów edukacyjnych – do czasu zaakceptowania punktów po okresie rozliczeniowym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów), o w przypadku wyrażenia jakiejkolwiek zgody – do czasu jej odwołania.
 7. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przekazywane są Organizatorowi przez Podmiot wysyłający, Podmiot wysyłający zobowiązuje się przekazać Uczestnikowi wskazane powyżej informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także informuje go o fakcie przekazania danych osobowych Organizatorowi i o kategoriach przekazanych danych osobowych.

VII.    Odpowiedzialność

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP obowiązujących w miejscu, w którym odbywa się Kongresie.
 2. Uczestnik odpowiada za swoje rzeczy w miejscu Kongresie.
 3. Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej podczas Kongresie, w szczególności Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub podmiotowi udostępniającemu budynek, w którym odbywa się Kongresie.
 4. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których zastosowanie mają ogólne zasady powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów udostępnionych w ramach Kongresu jest zabronione, o ile nie postanowiono inaczej.
 2. Uczestnicy nie mogą dostarczać w związku z udziałem w Kongresu jakichkolwiek treści bezprawnych.
 3. W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.
 4. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem Kongresu pod adresem e-mail: prawomedyczne@zizce.edu.pl lub telefonicznie +48 12 422-09-20
 5. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.


Załącznik 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie,
31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3Ja, niżej podpisana/y ____________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w 12. Kongresie Prawa Medycznego
Informuję, że ww. Umowę zawarłam/-em w dniu (data dokonania zgłoszenia) ______________________________________________
imię i nazwisko, adres,
podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
data  Wróć do spisu treści